Organizacja Pożytku Publicznego

konto: 14 9302 1027 2604 4248 2000 0010

Statut

Tekst jednolity

STATUT FUNDACJI ?OBUDŹMY NADZIEJĘ?

 I.      Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Fundacja ?OBUDŹMY NADZIEJĘ? została ustanowiona aktem notarialnym za Repertorium A Nr 1458/2003 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Notariusz Marianny Fijałkowskiej w Rawie Mazowieckiej i działa na podstawie Ustawy o Fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 97 z późniejszymi zmianami) oraz postanowieniami niniejszego statutu.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

 § 3.

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

 § 4.

1.Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

2.Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 § 5.

Siedzibą Fundacji jest miasto Rawa Mazowiecka.

 § 5a

1.Fundacja ma prawo powoływać oddziały terenowe, zakłady i przedstawicielstwa lub dla realizacji tożsamych celów statutowych, łączyć się z innymi fundacjami

2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).

3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności.

4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

5. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.

6. Fundacja  nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

 § 6.

Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest Minister Zdrowia.

§ 7.

Celami Fundacji jest wspieranie rozwoju medycyny paliatywnej, leczenia bólu i prowadzenia rehabilitacji.

 § 8.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Budowę i wyposażenie Europejskiego Centrum Medycyny Paliatywnej, Leczenia Bólu i Rehabilitacji.

2. Edukację kadr medycznych i wolontariuszy w zakresie medycyny paliatywnej, leczenia bólu i rehabilitacji. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej oraz tworzenie warunków dla rozwoju pomocy w formie organizowania szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych z udziałem przedstawicieli środowiska nauki, oświaty i kultury poświeconych tematyce medycznej.

3. Upowszechnianie wiedzy o przyczynach chorób nowotworowych i prowadzenie działalności profilaktycznej i wydawania publikacji dotyczącej tej tematyki.

4. Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, a także organizacjami społecznymi.

5. Popularyzację osiągnięć innych państw zaawansowanych w rozwiązywaniu problemów osób nieuleczalnie chorych, samotnych, chorych w podeszłym wieku, w formie dofinansowania druku i kolportażu bezpłatnych broszur zajmujących się tą tematyką, a uwzględniających doświadczenia zagraniczne.

6. Dofinansowanie osób chorych lub ubogich.

7. Dofinansowanie leków dla osób chorych.

8. Fundowanie tablic pamiątkowych, statuetek.

9. Dofinansowanie instytucji zajmujących się działaniem w zakresie medycyny paliatywnej, leczenia bólu i rehabilitacji.

10. Propagowanie , promocja rozwój i organizacja wolontariatu.

 § 9

Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami i po zarejestrowaniu działalności w KRS - rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestrze przedsiębiorstw. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego; 

 1. 85.59.B ? Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

 2. 85.60.Z ? Działalność wspomagająca edukację,

 3. 86.90.E ? Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 4. 87.10.Z ? Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską,

 5. 87.30.Z ? Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

 6. 87.90.Z ? Pomoc społeczna z zakwaterowaniem,

 7. 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

§ 9a

Fundacja może prowadzić odrębnie odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

1. Fundacja realizuje odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zadań publicznych:

  • promocji i organizacji wolontariatu - wg art. 4 ust. 1 pkt 27 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

  • porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym - wg art. 4 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

 1. Fundacja realizuje nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zdań publicznych:

  • działalności charytatywnej - wg art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

  • ochrony i promocji zdrowia - wg art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - wg art. 4 ust. 1 pkt.7 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - wg art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

  • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; - wg art. 4 ust. 1 pkt.24 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

  • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - wg art. 4 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). II. Majątek Fundacji.

 

§ 10.

1.Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, na który składają się środki finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację.

2.Na realizację celów Fundacji Fundatorzy przeznaczają kwotę 4000,00 zł. (słownie: cztery tysiące złotych).

 § 11.

1. Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:

a.  darowizny, spadki, zapisy, subwencje dotacje, datki i inne nieodpłatne przysporzenia,

b.  odsetki bankowe i przychody z majątku,

c.  dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

dochody z praw majątkowych,

e.  dywidenda z udziału w zyskach, z majątku ruchomego, nieruchomego oraz praw majątkowych Fundacji, dochody z działalności gospodarczej Fundacji

Świadczenia na cele Fundacji mogą być wykorzystywane na realizację wszystkich jej celów ustawowych, o ile ofiarodawca nie postanowi inaczej

 

§ 11a.

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ?osobami bliskimi?,

b) przekazywaniu jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

 § 12.

Fundacja po uzyskaniu właściwych zezwoleń może posiadać konta w bankach za granicą, korzystać z usług zagranicznych instytucji finansowych, jak również zlecać obsługę interesów firmom i osobom zagranicznym.

 § 13.

O ile uchwała Zarządu Fundacji nie określi inaczej, rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

 

 

III. Organy Fundacji

 

§ 14.

Organami Fundacji są:

1. Zarząd Fundacji.

2. Rada Fundacji.

 § 15.

Zarząd Fundacji składa się od 1 do 9 członków.

 § 16.

Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Fundacji wybiera spośród siebie Prezesa Zarządu Fundacji.

 § 17.

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających  w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.

Zarząd powołuje i odwołuje dyrektorów wyodrębnionych zakładów.

Zarząd decyduje o każdorazowym przyjęciu subwencji, darowizny, zapisu lub spadku. Ponadto do kompetencji zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone niniejszym statutem do kompetencji Rady Fundacji.

 § 18.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

 § 19.

Zarząd Fundacji ma prawo do wynagrodzenia zgodnie z regulaminem ustalonym przez Radę Fundacji. Do czasu ustalenia regulaminu Zarząd pełni swoje funkcje społecznie.

 § 20.

Zarząd sporządza sprawozdania z realizacji celów Fundacji nie rzadziej niż raz w roku oraz roczne sprawozdanie finansowe Fundacji i przedstawia je Radzie Fundacji.

 § 21.

1.Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.

2.Rada Fundacji składa się z czterech do ośmiu osób powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów . Każdy z Fundatorów ma prawo do wskazania połowy składu Rady Fundacji, w tym do podjęcia decyzji o powołaniu do składu tego organu samego siebie.

3.W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to

pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej

jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą

być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.

4.Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z

członkostwa lub śmierci członka Rady.

5.Członkowie Rady Fundacji:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi

w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu

zatrudnienia,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

6.Członkowie Rady Fundacji muszą spełniać wymogi ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

7.Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu

8.Rada Fundacji wybiera ze swego grona przewodniczącego

W szczególnie uzasadnionych przypadkach rada fundacji może odwołać przewodniczącego. Decyzje o odwołaniu przewodniczącego podejmuje rada w głosowaniu tajnym bez udziału przewodniczącego ,zwykłą większością głosów.

9.Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Fundacji lub- za zgodą wszystkich członków Rady- poza siedzibą Fundacji.

10.Posiedzenia Rady zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 2 (dwa) razy w roku. Przewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Fundacji na pisemny wniosek złożony przez co najmniej jednego członka Rady ,Prezesa Zarządu lub Zarząd Fundacji. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady powinien zostać złożony na ręce Przewodniczącego Rady  i powinien zawierać proponowany porządek obrad. Wniosek nie wymaga uzasadnienia. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku.

11.Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady we wskazanym wyżej terminie z porządkiem obrad wskazanym we wniosku, prawo jego zwołania przysługuje osobom, które wystąpiły z wnioskiem.

12.Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są za pomocą zawiadomień, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia. W zawiadomieniu należy określić porządek obrad oraz miejsce i datę posiedzenia. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad powinny być przesłane w dniu w którym przekazywane jest zawiadomienie. Zawiadomienia wysyła się faksem, na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres i numery telekomunikacyjne wskazane Przewodniczącemu Rady przez jej członków. Jeżeli członek Rady nie przekazał Fundacji adresu dla doręczeń, wszelkie zawiadomienia dla takiego członka Rady dokonywane są na adres Fundacji i są skuteczne.

13.Posiedzenie Rady Fundacji jest ważne i władne do podejmowania uchwał, jeżeli jest na nim obecnych co najmniej połowa członków Rady, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i przedmiocie posiedzenia Rady Fundacji.

14.Posiedzenia Rady mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.

15.W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu, Udział tych osób w posiedzeniach Rady ma jedynie charakter doradczy.

16.Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Udział tych osób  w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

17.Z posiedzeń Rady sporządzany jest protokół.

18.Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów,

w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad.

19.Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie obiegowym. Uchwała podejmowana w trybie obiegowym jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady otrzymali projekt uchwały.

20.Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.

21.Do zadań Rady należy w szczególności:

a. Powoływanie i odwoływanie prezesa, wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu.

b. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie

członkom Zarządu absolutorium.

c. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

d. Nadzór nad działalnością Fundacji.

e. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją

lub o likwidacji Fundacji.

f. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

g. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

h. zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych zarządu

i. ustalanie i zmiana statutu,

j. ustalanie regulaminu działania Rady.

k.  decyzja o przystąpieniu do spółki prawa handlowego pod warunkiem, iż została ona powołana w celu zbieżnym z celami działania Fundacji,

l. decyzja o nabyciu lub zbyciu udziałów lub akcji w spółce o której mowa jest w punkcie poprzednim.

22.Rada Fundacji, w celu wykonywania swych uprawnień kontrolnych, może :

a.  żądać od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących

działalności Fundacji ;

b. dokonywać rewizji majątku oraz kontroli finansowej.

23. Rada Fundacji może ustalić medale honorowe i inne wyróżnienia, które będą przyznawane osobom fizycznym, osobom prawnym oraz organizacjom społecznym zasłużonym dla Fundacji.

 

IV. Postanowienia końcowe

 § 22.

Decyzje w sprawie zmian statutu oraz likwidacji z przyczyn wskazanych w ustawie, o której mowa w statucie w § 1 Statutu, podejmuje Rada Fundacji.

 § 23.

W razie likwidacji Fundacji funkcję likwidatora pełni osoba wyznaczona przez Fundatorów.

Środki finansowe pozostałe po likwidacji, Fundatorzy lub likwidator przeznaczają innej organizacji społecznej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym statucie.

 

 

Podpisy Zarządu Fundacji                                              Podpisy Rady Fundacji

Dodatkowe informacje